Over onze school

Zakelijke gegevens

Brinnummer

11FE

Schoolnaam

Johannes Calvijnschool

Telefoonnummer

0383854401

Faxnummer

0383854401

Gemeente

ZWARTEWATERLAND

Provincie

Overijssel

Vestiging adres

Taghof 2, 8281NA GENEMUIDEN

Correspondentie adres

Postbus 24, 8280 AA GENEMUIDEN

E-mail en website school

directie@jcalvijnschool.nl

www.jcalvijnschool.nl 

 

Naam bevoegd gezag

Ver Herv SGM Prot Chr Onderwijs Genemuiden

 

Postbus 142  8280AC GENEMUIDEN

 

Historie van de school

 

De school is in 1971 als tweede Hervormde School van start gegaan. Tot het eind van het jaar 2003 was de school gehuisvest in de Schoolstraat, maar vanaf 2004 zitten we in een prachtig nieuw gebouw op het Tag met acht leslokalen, twee speellokalen en enkele multifunctionele ruimten. Alle lokalen grenzen aan een brede gang, met aan de andere zijde toiletten, bergingen, een personeelskamer, een directiekamer. De school valt onder het bestuur van de Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestant Christelijk Onderwijs te Genemuiden en maakt deel uit van de federatie ‘Veluwezoom & IJsselstreek’, een verband van scholen in de regio van gelijke identiteit.

Bevoegd gezag en bestuursconcept

De drie Hervormde basisscholen gaan uit van de Vereniging Hervormde Scholengemeenschap voor Protestant Christelijk Onderwijs te Genemuiden. Iedereen die tenminste 21 jaar oud is en verklaart in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de vereniging kan lid worden van deze vereniging. Leden dienen (voor zover mogelijk) hun kinderen onderwijs te laten volgen aan één van drie scholen van de vereniging.

De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid die op de Bijbel zijn gebaseerd. De vereniging stelt zich ten doel, werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meerdere Hervormde Scholen voor basisonderwijs.

Jaarlijks wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering kiezen de leden uit hun midden een bestuur, waarvan jaarlijks volgens rooster een deel aftreedt. Een drietal bestuursleden wordt afgevaardigd door de wijken I en II van de PKN-gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente. In de eerste daaropvolgende Algemene  Bestuursvergadering kiest het bestuur uit haar midden een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en adjunct-leden. Uit het algemeen bestuur worden commissies gevormd, die zich met bepaalde terreinen bezighouden zoals ledenadministratie, federatie, peuterspeelzaal, Passend Onderwijs, MR, ouderactiviteiten, buitenschoolse opvang, identiteit en aanmelding nieuwe leerlingen.

Het bestuur maakt deel uit van de Federatie Veluwezoom & IJsselstreek. Via deze organisatie is ook een commissie van toezicht werkzaam binnen het bestuur als toezichthouder

Relatie met bovenschoolse organisaties

De drie scholen van de vereniging maken allen deel uit van de federatie Veluwezoom & IJsselstreek. Deze federatie bestaat uit 11 besturen en staat onder leiding van een algemeen directeur.

De drie scholen van de vereniging maken alle tevens deel uit van het samenwerkingsverband PO 23-05 en behoren daarbinnen tot de deelregio “De Brug”.

 

 

 

 


 


 

 

 

Leerlingen

De leerlingen van de school komen voornamelijk uit de wijk waar het schoolgebouw staat. Een klein deel komt uit de andere wijken. Op het onderstaande kaartje is aangegeven wat het voedingsgebied is. 

In de wijk staan relatief nieuwe woningen, grotendeels eigen woningen en in geringe mate sociale woningbouw. Meer informatie kan ook gevonden worden in de jaarlijkse schoolgids. Deze verschijnt elk jaar in de maand september.

De school hanteert een open toelatingsbeleid. Ouders die de grondslag van de school onderschrijven kunnen hun kinderen aanmelden op de school. In het kader van zorgplicht gaat de aanmelding gepaard met een anamneseonderzoek, waarna het plaatsingsbesluit met de ouders wordt gecommuniceerd conform de richtlijnen die gelden binnen de wetgeving voor passend onderwijs.

Personeel

Het personeel van de school bestaat uit een gemêleerd gezelschap met een gevarieerde leeftijdsopbouw. Er is gemiddeld genomen veel ervaring aanwezig in het team. Naast groepsleerkrachten zijn er leescoördinatoren, begaafdheid coördinatoren, een cultuur coördinator en twee vertrouwenspersonen. De directie bestaat uit de directeur, adjunct en de intern begeleider. Voor meer informatie wordt u verwezen naar hoofdstuk 5: tabel met personeelsgegevens.

Medezeggenschap

De school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders. De directeur is adviserend lid. De MR maakt deel uit van de GMR die in stand wordt gehouden door de drie scholen. De GMR is de opgetelde MR-en van de scholen en bestaat uit 12 leden.

Huisvesting en situering van de school in de omgeving

De school is sinds 2004 gehuisvest in een prachtig gebouw aan de Taghof 2. De school is goed bereikbaar en heeft voldoende parkeergelegenheid.

Het onderhoud wordt bewaakt door de commissie gebouwen en terreinen binnen de vereniging, die bestaat uit 2 bestuursleden en de directeur. Er wordt gewerkt met een integraal huisvestingsplan, ontwikkeld door bureau Quadrance. Sinds 1 januari 2015 is het bestuur volledig verantwoordelijk voor het gebouw.

 

 

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2305

De wet op Passend Onderwijs bepaalt dat de schoolbesturen per regio moeten samenwerken in een regionaal samenwerkingsverband (swv). In het primair onderwijs zijn er 75. Rond Zwolle gaat het om samenwerkingsverband 2305 PO. 

Het swv 2305 PO beslaat de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland (behalve Zwartsluis), Staphorst (behalve de kern Staphorst), Olst-Wijhe, Raalte, Hattem, Heerde en Oldebroek. Schoolbesturen met basisscholen in deze gemeenten werken samen, aangevuld met de besturen van de scholen voor Speciaal Onderwijs voor cluster 3 en 4 in de regio. Voor cluster 3 gaat het om de Twijn (Zwolle), de Zonnehof (Raalte) en de Schakel (Kampen). Cluster 4 onderwijs wordt in de regio verzorgd door de Ambelt (Zwolle en Kampen). 

Het samenwerkingsverband is een stichting met een bestuur en een dagelijks bestuur vanuit de deelnemende 33 schoolbesturen. De vormgeving van Passend Onderwijs in de regio wordt in het bestuur vastgesteld. Meer hierover is te vinden op   www.2305PO.nl.

Contactpersoon voor het samenwerkingsverband is:
Dhr. Henk Keesenberg
Ruiterlaan 14
8019BR Zwolle
info@2305po.nl